A GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE INTÉZMÉNY  BEMUTATÁSA

A Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Intézményegysége vegyes profilú intézményként többféle ellátási forma megszervezését biztosítja.

Az intézmény alapszemléletét a barátságos környezetben való családias ellátás jellemzi.

AZ INTÉZMÉNY ELLÁTÁSI TÍPUSAINAK BEMUTATÁSA

A.) Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások

I.) Ápoló - gondozó otthoni részleg, 115 férőhely ( 5600.Békéscsaba, Degré u.59.)

Intézményünk 1979-től fogadja az értelmi és halmozottan sérült, tartós ellátásra szoruló önellátásra képtelen, vagy csak részben képes fogyatékossággal élő személyeket, akiknek teljeskörű ellátást nyújt. Az intézmény szemléletét az egyéni szükségletekhez igazodó, az adott személy számára legmegfelelőbb ellátási forma biztosítása jellemzi.

Az intézmény a jogszabályban előírt óraszámban biztosítja az orvosi ellátást.

Biztosítjuk a szakorvosi, ill. sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutást, valamint gondoskodunk a megfelelő gyógyszerellátásról az előírásoknak megfelelően. Az állandóan szedett gyógyszerek mellett, a preventív célú immunerősítésre is fokozott figyelmet fordítunk.

2002-től, az intézményi rekonstrukciót követően 4 ágyas szobákban, fürdőszobával ellátott családias lakókörnyezetben újszülött kortól fogadjuk a lakókat. Az osztályokon lehetőségük van közösségi együttlétre. A hozzátartozók részére biztosítottak a látogatás kulturált körülményei. Valamennyi osztályon megbetegedés esetén ellátásukat gyermekorvos, neurológus, fogorvos, pszichiáter végzi. Valamennyi ápoló-gondozó munkatársunk szakképzettség.

A tankötelesek oktatását az ESÉLY Pedagógiai Központ szakemberei biztosítják.

Nagy mozgásigényüket, a rendelkezésre álló jól felszerelt udvaron, rossz idő esetén felszerelt tornateremben elégíthetik ki. A nehezebben mozgó lakók közlekedését lift segíti. Az intézmény akadálymentesített.

A hozzátartozók elégedettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük, a javaslatokat figyelembe veszük.

Az ápoló-gondozó részleg 115 férőhelyes, 4 osztályon kerülnek elhelyezésre a lakók, képességük, nemük, koruk figyelembe vételével.

„B” osztály: A földszinten, 26 férőhelyen súlyosan-halmozottan sérült, életkoruk vagy sérülésük miatt járni nem tudó fekvő, vagy kerekesszékkel, ill. segédeszközzel közlekedő lakók ápolása-gondozása történik. A lakók 4 ágyas szobákban vannak elhelyezve, melyhez közvetlenül fürdőszoba is tartozik. A szakszerű ellátásukat gyermekápoló és felnőtt-ápoló végzettséggel rendelkező munkatársak végzik folyamatos munkarendben. Az ápolási és gondozási tevékenységekhez korszerű eszközök állnak rendelkezésre. Levegőztetésük az osztályhoz tartozó kerítéssel körbe vett kis udvaron történik, védett környezetben, a nagy udvaron pedig kerekesszékes hinta áll rendelkezésükre.

 „C” osztály: Az emeleten, 43 férőhelyen önállóan vagy kis segítséggel járni tudó középsúlyos, súlyos értelmi sérült fiúk/férfiak kerülnek elhelyezésre. A lakószobák jól felszereltek, hangulatosak, a lakók igényeit, szükségleteit szolgálják, családias légkört biztosítva. Önkiszolgálási tevékenységükben valamennyien segítséget kaphatnak a megfelelő számú, jól képzett munkatársaktól. Az osztályon lakó fiataljainknak lehetőség van a születés, névnapok megtartására.

„D” osztály: Az emeleten, 44 férőhelyen önállóan járni tudó lányok/nők, külön elhelyezéssel fekvő, kerekes székkel, vagy más segédeszközzel közlekedő, valamint járni éppen megtanult gyermekek ellátása történik, akik középsúlyos, vagy súlyos értelmi sérültek. A szobatársak megválasztásánál figyelembe vesszük igényeiket, kéréseiket. Rendszeresen megtartásra kerülnek a születésnapok, névnapok. Sok intézményen kívüli programon vesznek részt a fiatalok.

 „E” osztály: 4 férőhelyen nagyobb önállósággal rendelkező 18 éven felüli  értelmileg enyhe fokban akadályozott  fiatalok kerülnek elhelyezésre, akik napközben a fejlesztő foglalkoztatás keretén belül dolgoznak, szabadidejükben kirándulnak, környezetüket szépítik, kiterjedt társas kapcsolataik vannak.

II.) A rehabilitációs intézményi részleg és lakóotthonok ( 5600.Békéscsaba, Degré u.59.) három  típusú ellátást biztosít

1. Rehabilitációs részleg, 13 férőhelyén az önálló életvezetési képességek kialakítását illetve helyreállítását szolgáló ellátás történik. Cselekvőképes és cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló, önállóan, vagy segédeszközzel önállóan közlekedő, rehabilitációra alkalmas fiatalokat lát el. Azoknak a fogyatékossággal élő, valamint mozgás-illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között oldható meg. A rehabilitációs intézmény előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást.

Öt lakóegységben, 2-3 ágyas szobákban helyezhetőek el a lakók, fürdőszoba, mellékhelyiség, teakonyha közös használatával. Emellett a közösségi élet és szabadidős tevékenységek végzéséhez biztosított a mini főzőkonyha, az étkező, nappali (biliárdasztallal, pin- pong asztallal, asztali focival, futópaddal, társasjátékokkal) és mosó helyiség is található. A lakószobák saját vagy intézmény által biztosított bútorzattal rendezhetők be, szórakoztató elektronikai eszközök általában saját tulajdonúak. A részlegen szociális segítő közreműködésével, lakókörnyezetüket, önmagukat ellátva, fejlesztő foglalkoztatásban munkát vállalva folytatnak életvitelt a lakók, a házirend betartása mellett. Az intézmény lakóit komplex rehabilitációs ráhatások segítik, mely személyre szóló rehabilitációs program alapján történik. A rehabilitációs célú munka biztosítása szükséges a képességek kibontakoztatásához, az önállóság kialakításához.

2. Rehabilitációs célú lakóotthon: 12 fő felnőtt fogyatékos személyt befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevők részére, életkoruknak, egészségi állapotuknak, és önellátásuk mértékének megfelelő ellátást, szükség szerint étkezést, mentális gondozást, az önálló életvitelhez szükséges feltételeket, illetve felkészítést biztosít. A lakóotthon a lakóközösség tagjainak önellátási képessége alapján szervezett, szociális segítő közreműködésével működő közösség. A központi épület udvarán két szintes  épületben hat, 2 ágyas szobában helyezhetőek el a lakók, 3 fürdőszoba, mellékhelyiségek, főzőkonyha, két nappali közös használatával.

A lakóotthon az elhelyezési körülmények biztosításával lehetővé teszi az ellátást igénybe vevő egyéni igényeinek minél szélesebb körű figyelembevételét.

A rehabilitációs program eredményeként az egyén önálló életvezetési képességei kialakulnak, csekély segítséggel vagy a nélkül képes lesz megfelelni a társadalmi elvárásoknak, így integrált nyílt munkaerőpiacon foglalkoztathatóvá válik, nem igényel állandó felügyeletet környezete rendben tartására, pénzügyei vitelére.

3. Ápoló-gondozó célú lakóotthon: Az ápoló, gondozó célú lakóotthonban 12 férőhelyen olyan értelmi sérült fiatal kerül elhelyezésre, akik önellátásra részben képesek, és tartós ápolást nem igényelnek. Az ápoló-gondozó célú lakóotthon különálló épületben, családias körülményeket biztosít a fiatalok számára, 2 ágyas szobákkal, társalgókkal, nagy konyhával, segítők irányításával nyújtja az ellátást. A lakóotthonban az ellátottak szociális segítő állandó jelenlétével, lakókörnyezetüket, önmagukat ellátva, fejlesztő foglalkoztatásban munkát vállalva folytatnak támogatott életvitelt, a házirend betartása mellett.

III.) „Ezüstfény” Szenvedélybetegek otthona (5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 2)

A szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javítókezelést nem igénylő, gyógykezelésre nem szoruló szenvedélybeteg személyek ápolását, gondozását nyújtó ellátás biztosítja, 18 férőhelyen. Az intézmény 8 lakószobával rendelkezik, amely az éjszakai és nappali tartózkodásra, a lakhatás biztosítására lett kialakítva.

Biztosított az egy ellátottra jutó, legalább 6m² lakóterület. Egy szobában  2-3 fő lakik. Mozgáskorlátozott ellátottak részére biztosított az önállóságuk fenntartása érdekében az akadálymentes fürdő és  mellékhelyiség.

A bentlakásos intézmény lakói számára az intézmény biztosítja az egészségügyi, mentálhigiénés ellátást, tanácsadást, közösségi programokat. Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik a lakó egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi, szakorvosi, felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátásához jutásáról, kórházi kezeléshez jutásról, a jogszabályban meghatározott gyógyszerellátásról, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. Napi ötszöri étkezés biztosított a lakóknak, diétás étkezés orvosi igazolás alapján igénybe vehető.

Intézményünk kis  férőhelyszámának következtében is folyamatosan törekszünk a családias légkör kialakítására illetve pótlására.

B.) Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatás

I.) Fogyatékosok nappali ellátása

 Nappali ellátási részleg: 40 férőhelyen az otthonukban élő fogyatékossággal élő  személyek részére biztosít lehetőséget nappali tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, napközbeni gondozásra, nevelésre, foglalkoztatásra három éves kortól. A felnőtt korú fogyatékossággal élő személyek számára a képességek megtartására irányuló és szabadidős foglakozások mellett alkalmasság esetén fejlesztő  foglalkoztatás keretében munkalehetőséget is biztosítunk.
Térítési díj ellenében nyújtott alapszolgáltatásaink:

Az 1/2000. SzCsM rendelet 74. §-a szerint:

- az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása,

- a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése, valamint hely biztosítása a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

- biztosítani, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Szolgáltatáselemek szerint:

·         Felügyelet: az igénybe vevő a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes kontroll

·         háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása

·         készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek gyakorlására

·         esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat

·         tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul,

·         pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére

·         gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályozottság kompenzációjára szolgáló komplex tevékenységrendszer

·         gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését

·         étkeztetés: gondoskodás meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő részére, ebéd formájában a szolgáltatónál

·         közösségi fejlesztés: egy településrész, település lakosságát érintő integrációs szemléletű, informáló, kapcsolatszervező tevékenység
Eseti térítési díj ellenében igénybe vehető többletszolgáltatások

·         Az alapellátáson túli szabadidős programok szervezése

·         Kisbusz biztosítása a programokhoz

·         Kirándulások, táborozások szervezése

·         Egyéb szakmai és szabadidős programok

C) A járóbeteg szakellátás, OEP finanszírozás keretében a Békés megyében élő gyermekek számára fizioterápiás ellátást, gyógytornát  biztosít.

 A több irányú ellátási forma a jelentkező igényekre és szükségletekre reagálva alakult ki, mely jól mutatja intézményünk alapfilozófiáját, mely szerint az igényekre alapozott, egymásra épülő, jól differenciált, de átjárható szolgáltatási rendszer az, mely segíti az értelmi fogyatékosságuk miatt szociális ellátásra szoruló embertársainkat és családjukat.

 

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

 

Intézményünk 2004. decemberétől minőségirányítási rendszert működtet, megfelelve az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány előírásainak. A minőségirányítási rendszer működtetése hozzájárul a célkitűzések, feladatok és követelmények minőségi teljesítéséhez.

DÉVAVÁNYAI  SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEGYSÉG  BEMUTATÁSA

Békés megye északi részén fekszik Dévaványa városa, a Nagy Kunság és a Nagy Sárrét találkozásánál, lakosainak száma 7772 fő. 1875-ben megépítették az úgynevezett szegény kórházat, ez megfelelt a mai szociális otthonnak. Az intézmény, mint a település szegény-háza, 1949-ben kezdte meg működését idősek nappali otthonaként, majd idősek bentlakásos otthonaként működött.

Az évek során folyamatosan alakult át az otthon szociális otthonná, majd fogyatékos személyeket ellátó otthonná.

1981-től értelmileg és testi-leg sérült felnőtt személyek ápoló-gondozó otthonaként működik. Ellátottak, az ország különböző településeiről érkeznek. Leggyakrabban Békés megye településeiről. Az utóbbi 20 évben az intézmény több fejlesztésen esett át, ezzel háromszorosára emelkedett az alapterülete. Beruházások, pályázatok eredményeképpen, az épületállomány jelentősen bővült, színvonala emelkedett. 1997-ben Szivárvány fantázia néven indult lakóotthoni és foglalkoztató házi program. Ennek keretében három lakóotthon Türkiz, Indigó, Harmónia. valamint Sárga és a Harmónia foglalkoztató ház került kialakításra.

A mai borostyánkert fogyatékos embereket ellátó szociális otthon, Széchenyi utcai épületében 130 ellátottnak, a lakóotthonokban 32 fő ellátottnak biztosít mindennapi ellátást. Fogyatékosok személyek nappali ellátásában, családban élő, értelmileg sérült fiatalok napközbeni ellátására és fejlesztő foglalkoztatására van lehetőség.

Az elhelyezések 2-3-4-5 ágyas szobákban történik, mind a nagy intézményben és a lakóotthonban. Házaspárok, tartós párkapcsolatban élők számára biztosítjuk az együttélést. Az intézmény lehetőséget teremt arra, hogy ellátottjaink, szobáikat, saját bútorzataikkal, dísztárgyaikkal rendezhessék be. Lakók valamennyien értelmileg sérültek, közülük sokan mozgásukban, hallásukban és látásukban is akadályozottak. Háziorvosi szolgálat, pszichiátriai szakrendelés, dietetikus biztosított a gondozottainknak. Különféle kulturális, szórakoztató és sporteseményeken is részt vesznek. Az ápolás, gondozásra szoruló ellátottak, napjaikat igyekszünk színessé tenni. Mindennapi programok, elfoglaltságok szervezése mellett, figyelemmel kísérjük lelkiállapotuk változásait. Következetes nevelőmunkánkkal folyamatos fejlesztésre törekszünk.

Gondozottaink számára olyan mértékű segítséget kívánunk nyújtani, hogy életminőségük az egyéni adottságaik határain belül, az akadályozottság nélkül élő emberhez közelítsen. Fejlesztő központunkban személyre szóló fejlesztést biztosítunk, megfelelő képesítésű szakemberek segítségével. Intézményünk kulturális programjain, mindhárom ellátási formát igénybevevők közösen bekapcsolódnak. A Borostyánkert otthon saját főzőkonyhával rendelkezik, mely a településen élőknek is biztosít ebédhordási lehetőséget. Nemcsak saját konyhája van az intézménynek, hanem mosodája is, mely több telephely szennyes textíliáit tisztítja. Igyekszünk lépéseket tenni a normalizáció, az integráció, az önrendelkezés és a rehabilitáció útjain.


Összesen 178 fő értelmileg akadályozott személy ellátásáról gondoskodunk számos ellátási formában:

    fogyatékossággal élő személyek otthona – engedélyezett férőhely szám 130,
    lakóotthoni elhelyezések összesen 32 engedélyezett férőhellyel,
    fogyatékkal élők nappali ellátása – engedélyezett férőhely szám 16.

Borostyánkert Otthon - fogyatékos személyek otthona - (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 21-25.)


A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon teljes körű ellátást nyújt, melynek keretében biztosítjuk:

    a lakhatást, folyamatos fűtést, világítást, meleg víz ellátást
    napi ötszöri étkeztetést
    szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, ezek mosását, javítását 
    az ellátást igénybe vevő által az intézménybe leadott értékeinek és vagyontárgyainak megőrzését
    az intézmény orvosa által az egészségügyi ellátást, a rendelet által meghatározott gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket
    a jogosult és hozzátartozója közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit
    gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről
    az intézmény minden ellátottjának biztosítja a szükséges háziorvosi ellátást, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást.

A ápoló-gondozó felügyeletet szakképzett gondozók biztosítják napi 24 órában.

A lakók korszerű és családias körülmények között élnek, célunk az ellátottak aktivitásának megőrzése és fejlesztése, szomatikus, pszichés szociális állapotuk, életminőségük szinten tartása, javítása. Az ellátottak számára olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, melynek során a szociális, testi és szellemi állapotnak megfelelő, egyéni bánásmódban részesülnek.

Lakóotthoni elhelyezés (Türkiz Lakóotthon 5510 Dévaványa, Zrínyi u. 109.); (Harmónia Lakóotthon 5510 Dévaványa, Eötvös u. 34.); (Indigó Lakóotthon 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 37.).

Lakóotthoni elhelyezés: az intézmény az ellátottak számára 3 ápoló,- gondozó célú lakóotthont tart fent 32 fő részére. A lakóotthonban élő embereknek lehetőségük van az önállóbb élet megtapasztalására. Emellett állandó segítői felügyelet mellett lehetőség nyílik a lakó egyéniségének kibontakozására, a döntések meghozatalára, valamint a készségek és képességek kialakítására, gyakorlására. Továbbá a lakók esélyt kapnak az együttélési szabályok, és társadalmi normák elsajátítására is. A lakók foglalkozásokon is részt vehetnek, biztosított számukra a munkavégzés, de igény szerint megteremtjük az egyedüllét lehetőségét is. Intézményünkben fontos szerepet játszik a közösségi élet, valamint a társas kapcsolatok ápolása, megőrzése. A lakóotthonban az ellátottak önállóan (irányítással, beosztással) végzik a házon belüli és a házkörüli feladatokat. Az intézmény változatos programokat is biztosít a lakók számára, például: családias főzés, ünnepi alkalmak megtartása, színházlátogatás, valamint a kulturális rendezvényeken való részvétel is.

 Fogyatékossággal élők nappali ellátása (5510 Dévaványa, Eötvös u. 34.)

Fogyatékossággal élő személyek nappali ellátása: jelenleg 16 fő családban lévő fogyatékossággal élő személy napközbeni ellátására, fejlesztő foglalkoztatására van kapacitás. A nappali ellátás célja, hogy az ellátottak számára biztosítsuk az állapotuknak megfelelő önállóságot, valamint döntési lehetőséget. További célok között szerepel a racionális kompetencia erősítése, a foglalkoztatási rehabilitáció és társadalmi integrációjuk segítése. A nappali ellátásban résztvevők munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig tartózkodnak az intézményben.

Nappali ellátásában nyújtott szolgáltatások:

    napközbeni tartózkodás
    egyszeri meleg étkezés biztosítása
    szabadidős programok szervezése
    hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
    foglalkoztatás és munkavégzés lehetőségének megszervezése
    egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése
    életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
    mentálhigiénés gondozás

Szociális- mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás

Az ellátottak az intézmény által szervezett szabadidős és kulturális rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek, valamint a városi rendezvények állandó látogatói.

Az intézmény fejlesztő foglalkoztatás keretén belül a lakók számára lehetőséget biztosít a munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban jelenleg 63 fő vesz részt. 51 fő az intézmény, 12 fő pedig a budapesti Kézműipari Kht. alkalmazásában áll. Az ellátottak részére foglalkoztatási rehabilitációs anamnézis és egyéni foglalkoztatási terv kerül kidolgozásra. A fejlesztő foglalkoztatás célja: az ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása révén az önálló munkavégző képesség kialakításán, helyreállításán, a jövedelemszerzésen túl, a megmaradt képességek fejlesztése, jobb kihasználása. Az erősségekre történő alapozás. Munkatevékenységek: Hulladék újrahasznosítása, használt eszköz bontása, szőnyeggyártás, egyéb textiláru gyártása, zöldterület-kezelés, takarítás.

A lakók számára biztosítottak a napi szabadidős elfoglaltságok. Az éves foglalkoztatási tervben meghatározott témák köré szerveződnek a kreatív és mozgásos tevékenységek, közösség építő programok, figyelmet fordítunk az önkiszolgálás minőségi javítására is.

Minden ellátott fejlesztése a következő négy terület kiemelésével zajlik:

    a kommunikáció, önkiszolgálás, tevékenység és a szocializáció területén.

A következő fejlesztő tevékenységek bevonásával:

- Mozgásélmény, mozgásfejlesztés. 

- Egészséges életre nevelés

- Természetismeret
- Lelkigondozás
- Értelmi képességek szinten tartása.
- Zene-, játék-, művészet, film
- Kultúrtechnika, kommunikáció.

- Szakkörök: sakk, malom, logikai gondolkodást elősegítőtársas játékok
- Ünnepekre való készülés.

Intézményben működő kulturális csoportok:
- Tánc (néptánc) és hangszeres (Bíbic citera zenekar) oktatás

- Napsugár színjátszó csoport

- Labdarúgás

- Szocioterápiás szakkör (hímzés, varrás, gobelin, subázás)

Sajátosságok

A Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye Intézmény  Borostyánkert Otthona földrajzi szempontból Dévaványa városában helyezkedik el. A város Magyarország délkeleti részén, a Dél-alföldi régióban, Békés megyében a Gyomaendrődi járásban található, tájegységileg a Kis- Sárréten.

Dévaványa város tekintetében az országos fő közlekedési hálózatokhoz az alábbi csomópontok tekintetében van lehetőség kapcsolódni:

Szeghalom−Körösladány−Gyomaendrőd−Szarvas útvonalon a 44-es főútvonalhoz, a Gyomaendrőd−Mezőtúr− Törökszentmiklós útvonalon pedig a 4-es számú főútvonalhoz van rájutási lehetőség a főváros irányba,

Szeged, Debrecen irányába tartó főútvonalakhoz is viszonylag jó megközelítési lehetőség adódik.

A Közösségi közlekedés tekintetében a mellékvonali vasúti közlekedés egyik csomópontját képezi Dévaványa. A helyi buszjárat jelenleg nem üzemel, ellenben a távolsági buszos tömegközlekedést a térségben a Kunság Volán Zrt., DAKK Zrt. és a Hajdú Volán Zrt. biztosítja. A dévaványai vasútállomás gyalogosan 30 percre a busz pályaudvartól 15 percre található az intézmény. Tájékozódást segítő irányjelző táblák mutatják, hogyan lehet megközelíteni a Borostyánkert Otthont.

Weboldalunkon sütiket használunk

A fago.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.